အစီအစဉ်များနှင့် သင်တန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ လာမည့်အတန်းများနှင့် အစီအစဉ်များ၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ အလုပ်မှ စိတ်အားထက်သန်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရှုပါ 

သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။

Customer Service of Small Business Training သင်တန်းကျင်းပခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၄) ရက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် SME Development Centre...

Read More ...

Customer Service of Small Business Training သင်တန်းကျင်းပခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၁၄) ရက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် SME Development Centre...

Read More ...

Marketing Management Training သင်တန်းကျင်းပခြင်း

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ (၇) ရက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသေးစား၊ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား နည်းပညာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် SME Development Centre...

Read More ...