စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေးစာစဉ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၂ (ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော စက်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခြင်း)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *