ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့် စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန

Competition and Consumer Affairs Department